مشاوره و انجام تست های NDT

مشاوره و انجام تست های NDT

  • انجام تست های بازرسی آلتراسونیک، ضخامت سنجی، تست پوشش های زنگ و خوردگی، تست های VT, MTبرای تجهیزات و اتصالات جوش به شرح زیر می باشد مطابق سه مرحله مذکور در بالا .
  • بازرسی و انجام اولیه تست های ضخامت سنجی برای تجهیزات بویلر و راکتور و مبدل ها (بر اساس استاندارد  ASTM , API , TEMA ).
  • بازرسی و تست های عمر دوام اتصالات، راکتور و مبدل و تجهیزات تحت فشار بر اساس استاندارد (  ASME , ASTM , API) ..
  • بازرسی و تست رنگ سطوح و اتصالات و تجهیزات ثابت و دوار.
  • انجام تست های خوردگی برای بویلرها و راکتورها و مبدل های حرارتی بر اساس استاندارد (,ANSI  ASTM,API) .
  • انجام تست های هم محوری تجهیزات و پمپ ها و مکانیزم های دوار.
  • بازرسی اولیه اتصالات راکتور شامل رادیو گرافی فلنج ها، پوسته ها، سطوح تحت فشار و اتصالاتی که نیاز به تست های RTدارند. ( بر اساس استاندارد های ANSI , ASTM , API ) .
× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟